新华字典911查询
输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询
长 长的意思 长什么意思 长的读音 长的解释 长字的意思 长字什么意思 汉字长的意思 长字念什么 长怎么读 长字拼音 长字组词
长
最常用字 常用字 现通表 繁体: 繁体: 异体字: 异体字: 𠑷 𠑻 𠑿 𠔊 𠙁 𠤐 𡕣 𦁢
拼音ㄔㄤˊ ㄓㄤˇ 拼音cháng zhǎng 注音ㄔㄤˊ ㄓㄤˇ

部首长部部外笔画0画总笔画4画4画

五笔TAYITAYI仓颉POPO郑码CHCH四角4273042730

结构单一电码70227022区位19041904统一码957F957F

笔顺ノ一フ丶ノ一フ丶

基本解释

基本字义

长(長)cháng(ㄔㄤˊ)

1、两端的距离:长度

2、zidian.911cha.com

2、长度大,与“”相对,指空间,亦指时间:长短长空长短句(词的别名)。长夜(a.漫长的黑夜;b.喻黑暗的日子)。长风破浪(喻志趣远大)。长歌代哭(以歌代哭)。

3、优点,专精的技能:特长。专长。各有所长。

4、对某事做得特别好:他长于写作。

其他字义

长(長)zhǎng(ㄓㄤˇ)

1、生长,成长:长疮。

2、zidian.911cha.com

2、增加:长知识。

3、排行第一的:长子。长兄。长孙

4、辈分高或年纪大:长辈长者。家长。

5、zidian.911cha.com

5、领导人;负责人:部长。校长。

UNICODE

长字UNICODE编码U+957F,10进制: 38271,UTF-32: 0000957F,UTF-8: E9 95 BF。
长字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

longlengthlastingbe good at

相关字词

造字法

象形

English

long; length; excel in; leader

手机上查看汉字长的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 U957F 即可
详细解释

基本词义

zidian.911cha.com

cháng

〈形〉

(1) (象形。甲骨文字形,象人披长发之形,以具体表抽象,表示长短的“”。本义:两点距离大)

(2) 同本义。与“”相对 [be long in space]

巽为长,为高。——《易·说卦》

顺彼长道。——《诗·鲁颂·泮水》

道阻且长。——《诗·秦风·蒹葭》

长毂九百。——《左传·昭公五年》

布帛长短同。——《孟子》

长三尺。——《仪礼·士冠礼》

长丈二尺。——《周礼·凌人》注

长一身有半。——《论语》

白发三千丈,缘愁似个长。——唐· 李白《秋浦歌》

(3) 又如:狭长(窄而长);长铗(剑的一种。刀身剑锋长的叫长铗,短的叫短铗)

(4) 时间久 [of long duration;lasting]

长,久也。——《广雅》

未尝闻社稷之长利。——《战国策·齐策》

义有长短大小。——《礼记·表记》

举手长劳劳,二情同依依。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

(5) 又如:长宵(漫长的夜);长律(长的音律)

(6) 遥远 [distant]

溯洄从之,道阻且长。——《诗·秦风·蒹葭》

酒困路长惟欲睡。——宋· 苏轼《浣溪沙》

(7) 又如:长解(远距离解送犯人;押解犯人发配远方的公差)

(8) 高;高大 [tall]

今日被驱遣,小姑如我长。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

(9) 又如:长林(高大的树林);长壮(高大而强壮)

(10) 优;是;正确 [fine;good;right]。如:长才(突出的才能);长技(专长;特长);长材(优良的木材。也指才能优越的人)

(11) 深长 [profound]。如:气味长

(12) 深厚 [deep]。如:恩情长

词性变化

cháng

〈名〉

(1) 长度 [length]

舟首尾长约八分有奇。——明· 魏学洢《核舟记》

(2) 又如:身长;桥长 1000米;波长

(3) 长处 [strong points]

蒹百花之长而各去其短。——明· 李渔《闲情偶寄·种植部》

(4) 又如:取长补短;扬长避短;一技之长,学有所长;特长

(5) 姓

cháng

〈副〉

(1) 长久;永远 [permanent]

我欲与君相知,长命无绝衰。——《乐府诗集·上邪》

存者且偷生,死者长已矣!——唐· 杜甫《石壕吏》

(2) 又如:长川(经常;长久);长流(长久,永远)

(3) 长长地 [very long]

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。——屈原《离骚》

(4) 经常 [constantly;frequently]

茅檐长扫净无苔。——王安石《题湖阴先生壁》

(5) 直直地 [be perfectly straight]

府吏长跪告。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

(6) 顺利迅速地 [smoothly and quickly]

未有长驱径入敌围者也。——陈寿《三国志》

常用词组

长安、长白山、长班长波长策长城长虫长川长春长处长此以往长存长大长笛长调长度长短长短长短句长队长法长方体长方形长风破浪长歌当哭长庚长工长鼓长跪长河长虹长话短说长铗长假长江长江三角洲长江三峡长久长句长局长空长裤长廊长龙长毛长矛长眠长明灯长年长年累月长跑长篇长篇大论长篇小说长期长枪长驱长驱直入长沙长铩长衫长舌长舌妇长蛇阵长生不老长生果长诗长逝长寿长叹长亭长统靴长途长途跋涉长物长袖善舞长吁短叹长烟长夜长揖长音长吟长缨长于长圆长远长斋长征长治久安长足

基本词义

zidian.911cha.com

zhǎng

〈形〉

(1) 老,年高 [old]

长,老也。——《广雅》

不挟长。——《孟子》。注:“年长也。”

子之年长矣,而色若孺子,何也?——《庄子》

长者虽有问,役夫敢申恨?——杜甫《兵车行》

齐侯长矣。——《国语》

(2) 又如:长艾(老年);长没(年老而死)

(3) 年长,年龄较大 [elder;older]

长子灿七岁。—— 明· 魏禧《大铁椎传》

弟辈衣食自足,不消兄长挂念。——《醒世恒言》

(4) 又如:长君(年长的君主);长德(年长而有德);长贤(年长而贤明);长主(年长的君主);长宾(年长的宾客);长年(年龄较大);长郎(尊称他人的长子)

(5) 成年的,幼之反,成人曰长 [grown-up]

问国君之年,长,曰能从宗庙社稷之事矣;幼,曰未能从宗庙社稷之事也。——《礼记》

(6) 又如:长殇(古代男子未冠,女子未而死都称殇)

(7) 排行第一 [eldest]

阿爷无大儿,木兰无长兄。——《木兰诗》

始皇有二十八子,长子 扶苏以数直谏上,上使监兵 上郡。——《史记·李斯列传》

(8) 又如:长弟(先后。先生为长,后生为弟);长庶(庶长子。妾生的长子);长嫡(正妻所生的长子或长女);长杰(超群出众);长妾(妾中先有子者);长公主(皇帝的姊妹或皇女尊崇者的封号)

(9) 辈分大;居高位者 [senior]

万夫之长。——《吕氏春秋·谕大》

吏六百石以上,皆长吏也。——《汉书·景帝纪》

(10) 又如:长吏(官吏中俸禄高、职位尊的人);长雄(领袖人物。即“雄长”);长爵(高的爵位)

词性变化

zhǎng

〈动〉

(1) 生长;成长 [begin to grow;develop;form]

草木遂长。——《庄子·马蹄》

暮春三月,江南草长,杂花生树。——南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

求木之长者。——唐· 魏征《谏太宗十思疏》

初长足时。——宋· 沈括《梦溪笔谈》

一旦长成。——清· 袁枚《祭妹文》

(2) 又如:长俊(长进;进步);长成(长大成人);长立(长大自立);长牙;长毛;长肉;长胖

(3) 抚育;使…成长 [nourish]

父兮生我,母兮鞠我,拊我畜我,长我育我。——《诗·小雅·蓼莪》

(4) 又如:长养(抚育培养);长育(养育)

(5) 滋长,助长,增长 [increase]

而长寇仇。——《左传·僖公三十三年》

废奢长俭。——《汉书·杜钦传》

日日以长。——《世说新语·自新》

(6) 又如:长托(滋补身体);长美(增长美德);长傲(滋长傲气);长益(促进,增益);长消(消长,盛衰);长知识;此风不可长

(7) 崇尚 [uphold]

今汉家承 周秦之敝,宜抑文尚质,废奢长俭,表实去伪。——《汉书·杜钦传》

(8) 做长官;为首领 [be a leader]

子无敢食我也。天地使我长百兽,今子食我,是逆天帝命也。——《战国策》

(9) 升高(多指水位或物价)。后作“” [go up]。如:长成(小孩长得高);长价;水长船高

zhǎng

〈名〉

(1) 首领;君长;领袖;各种组织的位高者 [chief;head]

世为长侯,守殷常祀。——《吕氏春秋》

(2) 又如:科长;处长;长夫(码头搬运工的工头);长家(一家之长);长卿(六卿之长);长侯(诸侯之长)

(3) 年纪较大的人 [elder]

长先而少从。——《庄子》

(4) 又如:长少(年长者与年少者)

(5) 姓

(6) 另见 cháng

常用词组

长辈长膘长大长房长官长厚者长进长君长老长老派长吏长年长亲长上长史长势长孙长相长者长子

康熙字典

長【戌集上】【長部】康熙筆画:8画部外筆画:0画

康熙字典 长

zidian.911cha.com

〔古文〕镸𨱗𠤐𠑷𠔊𠑻𠑿𡕣《唐韻》《集韻》直良切《正韻》仲良切,𠀤音場。《增韻》短之對也。《孟子》今交九尺四寸以長。《前漢·田橫傳》尺有所短,寸有所長。

久也。《詩·商頌》濬哲維商,長發其祥。《箋》長,猶久也。《老子·道德經》天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生。

遠也。《詩·魯頌》順彼長道,屈此羣醜。《箋》長,遠也。《古詩》道路阻且長。

常也。《陶潛·歸去來辭》門雖設而長關。《李商隱詩》風雲長爲護儲胥。

大也。《世說新語補》願乗長風,破萬里浪。

善也。《晉書·樂廣傳》論人必先稱其所長。《唐書·韓琬傳》文藝優長。

《博雅》長,挾也。

《吳語》孤敢不順從君命,長弟許諾。《註》長弟,猶云先後也。

星名。《博雅》太白謂之長庚。《詩·小雅》東有啓明,西有長庚。《傳》日旦出,謂明星爲啓明。日旣入,謂明星爲長庚。

宮名。《班固·西都賦》北彌明光而亙長樂。《謝朓·怨情詩》掖庭聘絕國,長門失歡宴。《註》長門,漢𨻰皇后所居。

地名。《玉海》長安,本關中地,西漢建都于此,後因謂天子所都爲長安。

山名。《說林》公見東陽長山,曰:何其坦迤。《金史·禮志》有司言,長白山在興王之地,禮合尊崇。

國名。《山海經》有鹽長之國。

獸名。《山海經》有獸焉,其狀如禺,而四耳,其名長右。

草名。《爾雅·釋草》長楚,銚芅。《疏》長楚,一名銚芅。

姓。《左傳·僖二十八年》甯子先長牂守門。《註》長牂,衞大夫。

仲長,複姓。

長乗,神名。《山海經·郭璞贊》九德之氣,是生長乗。人狀犳尾,其神則凝。妙物自潛,世無得稱。

《韻會》《正韻》𠀤展兩切,音掌。孟也。《易·乾卦》元者,善之長也。《疏》元爲施生之宗,故言元者善之長也。《戰國策》君長齊奚以薛爲。《註》長,雄長之長。

齒高也。《書·伊訓》立愛惟親,立敬惟長。《禮·曲禮》年長以倍,則父事之。十年以長,則兄事之。五年以長,則肩隨之。

位高也。《書·益稷》外薄四海,咸建五長。《傳》言至海諸侯五國,立賢者一人爲方伯,謂之五長,以相統治。《釋文》五長,衆官之長。

《周禮·天官·大宰》乃施則于都鄙,而建其長。《註》長謂公卿大夫,王子弟之食采邑者。

進也。《易·泰卦》君子道長,小人道消也。

生長也。《孟子》苟得其養,無物不長。

長養之也。《前漢·董仲舒傳》陽常居大夏,而以生育養長爲事。

《詩·大雅》克明克類,克長克君。《箋》敎誨不倦曰長。

官名。《左傳·襄十一年》秦庶長鮑庶長武帥師伐晉,以救鄭。《註》庶長,秦爵也。

縣名。《左傳·襄十八年》夏,晉人執衞行人石買于長子。《註》長子縣,屬上黨郡。

《集韻》《韻會》《正韻》𠀤直亮切,音仗。《集韻》度長短曰長。

《集韻》餘也。《正韻》多也,宂也,剩也。《論語》長一身有半。《世說新語》平生無長物。《陸機·文賦》故無取乎宂長。

《正韻》知亮切,音障。增盛也。《韓愈詩》得時方長王。

说文解字

说文解字

長【卷九】【長部

久遠也。从兀从匕。兀者,高遠意也。久則變化。亾聲。者,倒亾也。凡長之屬皆从長。仧,古文長。𠑿,亦古文長。直良切〖注〗臣鉉等曰:倒亡,不亡也。長久之義也。〖注〗镸、𠤐𠔊𠑻𨱗,古文長。

说文解字注

说文解字注 長

(長)久遠也。久者、不暫也。遠者、不近也。引伸之爲滋長、長幼之長。今音知丈切。又爲多餘之長、度長之長皆今音直亮切。兄下曰。長也。是滋長、長幼之長也。从兀。从匕。會意。匕呼霸切。亾聲。二字各本在變匕之下。今依韵會正。直良切。十部。兀者、高遠意也。說从兀之意。儿部曰。兀者、高而上平也。久則變匕。匕各本作化。今正。說从匕之意。匕下曰。變也。?者、到亾也。到各本作倒。今正。說?卽亾字。亾而倒、變匕之意。凡長之屬皆从長。

说文解字注 {[20477]}

𠑷)古文長。

说文解字注 {[2050A]}

𠔊)亦古文長。

音韵方言

方言集汇

◎ 粤语:coeng4 zoeng2

◎ 潮州话:ciang5 ziang2 (chhîang chíang)

上古音系

字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
taŋʔ
daŋ
daŋs

廣韻

字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
直良陽開平聲三等開口下平十陽ȡʱi̯aŋȡĭaŋȡiaŋȡiɑŋɖɨɐŋɖiɐŋɖɨaŋchang2driangdiang久也逺也常也永也直良切又直向丁丈二切八
知丈陽開上聲三等開口上三十六養ȶi̯aŋȶĭaŋȶiaŋȶiɑŋʈɨɐŋʈiɐŋʈɨaŋzhang3triangxtiank大也又漢複姓晉有長兒魯少事智伯智伯絕之三年其後死智伯之難知丈切又直張切一
直亮陽開去聲三等開口去四十一漾ȡʱi̯aŋȡĭaŋȡiaŋȡiɑŋɖɨɐŋɖiɐŋɖɨaŋzhang4drianghdianq多也又直良切

蒙古字韻

字頭八思巴字八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯音譯
修正
音譯
其他形式
擬音聲調註解
ꡆꡃjangtʂaŋ上聲
ꡄꡃcangdʐaŋ平聲
ꡄꡃcangdʐaŋ去聲

中原音韻

字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
穿江陽開江陽陽平開口呼tʂʰaŋ
江陽開江陽上聲開口呼tʂaŋ

洪武正韻牋

字頭小韻反切韻目韻部聲調
仲良十七陽平聲
止兩十七養上聲
知亮十七漾去聲
直亮十七漾去聲

分韻撮要

字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
穿第九張掌帳着陽平長久永遠也
第九張掌帳着陰上尊也大也
新华字典为您提供长,长的意思,长什么意思,长的读音,长的解释,长字的意思,长字什么意思,汉字长的意思,长字念什么,长怎么读,长字拼音,长字组词,长字笔顺,长字五笔,长字部首,长字四角号码,长字仓颉编码,长字电码,长字区位码,长字成语,长字翻译
热门查询 2019年生肖运势 2019年星座年度运势 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年6月27日黄历 2019年6月28日黄历 2019年6月29日黄历 2019年6月30日黄历 2019年7月1日黄历 2019年7月2日黄历 2019年7月3日黄历 2019年7月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图