新华字典911查询
输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询
遗 遗的意思 遗什么意思 遗的读音 遗的解释 遗字的意思 遗字什么意思 汉字遗的意思 遗字念什么 遗怎么读 遗字拼音 遗字组词
遗
常用字 现通表 繁体: 繁体: 异体字: 𧸃 𧸯 𧸽 𨖽 𨗔 𨗭 𨗮 𨘤
拼音 注音一ˊ

部首辶部部外笔画9画总笔画12画12画

五笔KHGPKHGP仓颉YLMOYLMO郑码JILWJILW四角3530835308

结构左下包围电码66956695区位50375037统一码90579057

笔顺丨フ一丨一丨フノ丶丶フ丶丨フ一丨一丨フノ丶丶フ丶

基本解释

基本字义

遗(遺)yí(一ˊ)

1、丢失:遗失。遗落。

2、zidian.911cha.com

2、漏掉:遗忘遗漏

3、丢失的东西,漏掉的部分:补遗。路不拾遗。

4、余,留:遗留遗俗遗闻遗址遗风遗憾遗老(a.经历世变的老人;b.仍然效忠前一朝代的老人)。

5、zidian.911cha.com

5、死人留下的:遗骨遗言遗嘱

6、不自觉地排泄:遗尿遗精

7、生物体的构造和生理机能由上一代传给下一代:遗传

8、zidian.911cha.com

8、抛弃:遗弃

UNICODE

遗字UNICODE编码U+9057,10进制: 36951,UTF-32: 00009057,UTF-8: E9 81 97。
遗字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

involuntary discharge of urineleave behindloseomit

造字法

形声:从贵、辶声

English

lose; articles lost; omit

手机上查看汉字遗的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 U9057 即可
详细解释

基本词义

zidian.911cha.com

wèi

〈动〉

(1) 给予;馈赠 [make a present;offer as a gift]

相遗以水。——《韩非子·五蠹》

欲厚遗之。——《史记·魏公子列传》

置币遗单于。——《汉书·李广苏建传》

裘葛之遗。——唐· 魏征《谏太宗十思疏》

(2) 又如:遗贼(给予戕害;遭害);遗赂(赠送财物);遗劳(馈赠;犒劳);遗酌(济助);遗送(赠送);遗金(赠送金钱)

(3) 送交;交付 [turn over;hand over;pay]

遗赵王书。——《史记·廉颇蔺相如列传》

遗魏王及公子书。——《史记·魏公子列传》

遗权书曰。——《资治通鉴》

以书遗操。

(4) 又如:遗书(投书;寄信);遗使(遣使);遗秉(发放粮食);遗大(赋予重大任务)

(5) 输送 [carry]

强国之民,父遗其子,兄遗其弟,妻遗其夫,皆曰:“不得,无返!”——《商召书》

(6) 加给 [add]

王事敦我,政事一埤遗我。——《诗·邶风》

(7) 另见

基本词义

〈动〉

(1) (形声。从辵( chuò),贵声。本义:遗失)

(2) 同本义 [lose]

遗,亡也。——《说文》

遗,离也。——《释言》

不遐遗。——《易·泰》

君惟不遗德刑。——《左伟·成公十六年》。注:“失也。”

得人遗契者。——《列子·说符》。注:“弃也。”

亡矢遗镞。——汉· 贾谊《过秦论》

羊子尝行路,得遗金一饼。——《后汉书·列女传》

小学而大遗。——唐· 韩愈《师说》

行若遗。——唐· 韩愈《朱文公校昌黎先生集》

(3) 又如:遗簪坠屡(失落的簪和鞋。比喻旧有的东西);遗佚(散失亡佚);遗逸(指散失之物);遗宝(遗落的宝物);遗简(失散的书籍)

(4) 遗漏,因疏忽而漏掉 [omit;leave out]

刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。——《韩非子》

(5) 又如:遗珠弃璧(喻遗弃俊才);遗才(有才能而未被发现或重用的人);遗贤(受埋没而不为世所知的贤人)

(6) 遗弃;舍弃 [abandon]

故旧不遗。——《论语·泰伯》

必遗乎今。——唐· 韩愈《朱文公校昌黎先生集》

(7) 又如:遗世(抛弃世事,避世);遗荣(放弃荣华富贵,辞官归隐)

(8) 不自主地排泄 [involuntary discharge of urine,etc.]

朔尝醉入殿中,小遗殿上。——《汉书》

(9) 又如:遗溺(遗尿。不自由的排尿);遗精;遗溲(小便失禁)

(10) 残存。留下 [hand down;leave behind at one's death]

地有遗利,民有余力。——汉· 晁错《论贵粟疏》

(11) 又如:遗孽(残留下来的坏人);遗噍(残存未死的人);遗黎(亡国或改朝换代后不事新朝的人民)

(12) 缺失 [lack;be short of]。如:遗火(失火);遗计(失计,失策);遗策(失策,失算)遗逸(缺失);遗算(失算,失策);遗筹(失策,失算);遗兆(失算);遗帙(残缺的书套);遗计(失策);遗紊(失误而紊乱)

(13) 遗忘 [forget]

三日遗忘。——《汉书·刑法志》。注:“忽忘也。”

审毫厘之小计,遗天下之大数。——《史记》

(14) 又如:遗失(遗忘;忘记);遗倦(忘记疲倦)

(15) 遗留 [leave over;hand down]

因遗策。——汉· 贾谊《过秦论》

访其遗踪。——宋· 苏轼《石钟山记》

忠烈遗骸。——清· 全祖望《梅花岭记》

(16) 又如:遗安(指隐居田园,淡泊自守,不以官禄遗留子孙,而遗之以德行);遗下(留下);遗讥(让后人讥笑)

(17) 专指死人留下的 [left by the deceased]。如:遗光(遗留的德泽);遗表(大臣临死前写给皇帝的奏章);遗芳(死后留传的美好名声)

(18) 离开,脱离 [leave]。如:遗体(身体为父母所生,故称自己身体为父母的“遗体”);遗世(脱超尘世;避世隐居)

(19) 堕,落下;下垂 [fall]

目眇眇而遗泣。——《楚辞》

(20) 又如:遗英(落花);遗粒(遗落的谷粒);遗坠(掉落)

(21) 废止 [abolish;annul]。如:遗寺(废旧的佛寺);遗块(废弃的土块);遗壤(荒废的土地)

词性变化

〈名〉

(1) 遗失之物 [lost articles]

高祖取 楚如拾遗。——《汉书》

道不拾遗。——《史记·商君列传》

(2) 姓

(3) 另见 wèi

常用词组

遗案遗产遗臭万载遗传遗传学遗存遗毒遗范遗风遗腹遗稿遗孤遗骨遗骸遗憾遗恨遗患遗祸遗迹遗教遗精遗老遗老遗少遗留遗漏遗民遗墨遗男遗尿遗弃遗缺遗容遗少遗失遗世遗世独立遗事遗书遗俗遗孀遗体遗忘遗闻遗物遗像遗训遗言遗愿遗赠遗诏遗址遗志遗嘱遗踪

康熙字典

遺【酉集下】【辵部】康熙筆画:19画部外筆画:12画

康熙字典 遗

zidian.911cha.com

〔古文〕𨗮𨖽𨗭《唐韻》以追切《集韻》《韻會》夷隹切,𠀤音夷。《說文》亡也。《易·泰卦》不遐遺。《註》用心弘大,無所遺棄也。《詩·小雅》棄予如遺。《註》言忘去不復存省也。《周禮·秋官·司刺》三曰遺忘。

《正韻》失也。《前漢·賈誼傳》功不遺矣。《後漢·桓榮傳》慮無遺計。

《集韻》餘也。《禮·樂記》有遺音者矣。《註》有不盡之音。《屈原·離騷》依彭咸之遺則。《註》遺,餘也。

留也。《書·大誥》寧王遺我大寶龜。《左傳·昭十九年》古之遺愛也。

《字彙補》便旋也。《前漢·東方朔傳》小遺殿上。《南史·謝幾卿傳》小遺沾令史。《註》卽俗言小便也。

《正字通》遺遺,與委蛇通。《戰國策》出遺遺之門。《註》言其路逶迤也。《管子·樞言篇》遺遺乎若有從治。

姓。魯費宰南遺之後。

《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤以醉切,遺去聲。投贈也,餽也。《周禮·地官·遺人註》以物有所餽遺也。《左傳·隱元年》請以遺之。

《玉篇》余恚切《正韻》于位切,𠀤𧸽

《集韻》徐醉切,音遂。盈之切,音怡。愈水切,音唯。義𠀤同。

《集韻》《韻會》旬爲切《等韻》似爲切。𠀤與隨同。謙以下人也。《詩·小雅》莫肯下遺。《註》遺,音隨。

说文解字

说文解字

说文解字 遗

遺【卷二】【辵部

亾也。从辵䝿聲。以追切

说文解字注

说文解字注 遺

(遺)亡也。廣韵。失也。贈也。加也。按皆遺?引伸之義也。从辵。貴聲。以追切。十五部。

音韵方言

方言集汇

◎ 粤语:wai4 wai6

上古音系

字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
lul
luls

廣韻

字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
以追脂A合脂A平聲三等合口脂A上平六脂jwijiuɪjʷijwiwei2jyijvi失也亡也贈也加也又姓急就章有遺餘又以醉切
以醉脂A合至A去聲三等合口脂A去六至jwijiuɪjʷijwiwei4jyihjvih贈也以醉切又音惟七

蒙古字韻

字頭八思巴字八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯音譯
修正
音譯
其他形式
擬音聲調註解
ꡗꡧꡞYwiyi平聲
ꡗꡧꡞYwiyi去聲

中原音韻

字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
齊微齊齊微陽平齊齒呼i

洪武正韻牋

字頭小韻反切韻目韻部聲調
延知二支平聲
旬威七灰平聲
于位七隊去聲

分韻撮要

字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
第二威偉畏陽平忘也失也又餘也又餽贈
新华字典为您提供《遗》字意思读音、组词解释及笔画数,念什么。遗,遗的意思,遗什么意思,遗的读音,遗的解释,遗字的意思,遗字什么意思,汉字遗的意思,遗字念什么,遗怎么读,遗字拼音,遗字组词,遗字笔顺,遗字五笔,遗字部首,遗字四角号码,遗字仓颉编码,遗字电码,遗字区位码,遗字成语,遗字翻译
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年10月19日黄历 2019年10月20日黄历 2019年10月21日黄历 2019年10月22日黄历 2019年10月23日黄历 2019年10月24日黄历 2019年10月25日黄历 2019年11月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图