新华字典911查询
输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询
课 课的意思 课什么意思 课的读音 课的解释 课字的意思 课字什么意思 汉字课的意思 课字念什么 课怎么读 课字拼音 课字组词
课
常用字 现通表 繁体: 异体字: 异体字:
拼音ㄎㄜˋ 拼音 注音ㄎㄜˋ

部首讠部部外笔画8画总笔画10画10画

五笔YJSYYJSY仓颉IVWDIVWD郑码SKFSKF四角3679436794

结构左右电码61436143区位31463146统一码8BFE8BFE

笔顺丶フ丨フ一一一丨ノ丶丶フ丨フ一一一丨ノ丶

基本解释

基本字义

课(課)kè(ㄎㄜˋ)

1、教学上的一个阶段:上课。课时课间。旷课。授课。课余活动。

2、911查询·新华字典

2、教学的科目:课程课表。基础课。专业课。课本课文

3、教书讲学或攻读学习:课徒。课读。

4、古代的一种赋税:国课。完粮交课。

5、911查询·新华字典

5、使交纳赋税:课税。课役。

6、机关、企业等行政上的单位(现亦称“”):会计课。

7、迷信占卜的一种:起课。

UNICODE

课字UNICODE编码U+8BFE,10进制: 35838,UTF-32: 00008BFE,UTF-8: E8 AF BE。
课字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

classlesson

造字法

形声:从讠、果声

English

lesson; course; classwork

手机上查看汉字课的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 U8BFE 即可
详细解释

基本词义

〈动〉

(1) (形声。从言,果声。本义:考核)

(2) 同本义(根据一定的标准验核) [examine]

课,试也。——《说文》

操杀生之柄,课群臣之能者也。——《韩非子·定法》

成器不课不用,不试不藏。——《管子·七发》

有官而无课,是无官也;有课而无赏罚,是无课也。——苏洵《上皇帝书》

(3) 又如:课其事业;课试(试验,考核);课绩(考绩)

(4) 督促完成指定的工作 [urge]

课家人负物百斤,环舍趋走。——《后汉书》

(5) 按规定的内容和分量讲授或学习 [teach and study]

每晚同鲁小姐课子到三更四鼓。——《儒林外史》

(6) 又如:课子(教子读书);课读(按规定的内容和数量教授或学习)

(7) 征收赋税;差派劳役 [levy]

是岁,始课南徐州侨民租。——《宋书·孝武帝本纪》

(8) 又如:课役(徵抽财税,分派徭役);课以重税

(9) 占卜 [divinate]

有日者,能课,使之课,莫不奇中。——惠洪《冷斋夜话》

(10) 又如:课筒(占卜的签筒);课语讹言(胡说八道)

911查询·新华字典

词性变化

911查询·新华字典

〈名〉

(1) 教学科目 [subject;course]。如:必修课;基础课;主课;专业课

(2) 教学时间 [class]。如:上四节课;一节语文课

(3) [量]∶教学课程的一部分;特指某一科目在单位授课时间(通常不超过一小时)完成的内容 [lesson]。如:今日上两课;这个课本内容分为二十课

(4) 税款,税 [tax]

免其课役。——魏征《隋书》

(5) 又如:国课;盐课;课口(唐时赋税有租、庸、调,其应纳赋税的人口称为课口);课户(应纳赋税的民户)

(6) 机关学校等行政上的单位(也叫科) [section]。如:总务课;特高课

(7) 日本政府各部司、局以下的一级行政单位 [division]。如:外劣省亚洲局中国课

常用词组

课本课表课程课间课卷课时课室课税课税课堂课题课头课外课文课业课余课桌

康熙字典

課【酉集上】【言部】康熙筆画:15画部外筆画:8画

康熙字典 课

911查询·新华字典

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤苦臥切,科去聲。《說文》試也。《廣雅》第也。《玉篇》議也。《增韻》計也,程也。《史記·匈奴傳》課校人畜計。《前漢·京房傳》房奏考功,課吏法。《晉書·元帝紀》勸課農桑。《宋書·沈約自序》少寬其工課。《汲冢周書》程課物徵。《管子·七法篇》成器不課不用,不試不藏。

《廣韻》稅也。《舊唐書·職官志》凡賦人之制有四:一曰租,二曰調,三曰役,四曰課。

縣名、水名。《隋書·地理志》課陽縣,屬南陽郡,因課水而名。

《玉篇》苦訛切《廣韻》《集韻》苦禾切,𠀤音科。課差也。

《類篇》率也。

说文解字

说文解字

说文解字 课

課【卷三】【言部

試也。从言果聲。苦臥切

说文解字注

说文解字注 課

(課)試也。廣韵。第也。税也。皆課試引伸之義。从言。果聲。苦臥切。十七部。

音韵方言

方言集汇

◎ 粤语:fo3

上古音系

字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
kʰloːl
kʰloːls

廣韻

字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
苦禾戈一合平聲一等合口下平八戈kʰuɑkʰuɑkʰuɑkʰuɑkʰuɑkʰuɑkʰwakuo1khuaqua課差又苦臥切
苦卧戈一合去聲一等合口去三十九過kʰuɑkʰuɑkʰuɑkʰuɑkʰuɑkʰuɑkʰwakuo4khuahquah稅也試也第也苦臥切七

蒙古字韻

字頭八思巴字八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯音譯
修正
音譯
其他形式
擬音聲調註解
ꡁꡧꡡkhwokʼwɔ去聲

中原音韻

字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
歌戈合歌戈去聲合口呼kʰuɔ

洪武正韻牋

字頭小韻反切韻目韻部聲調
苦臥十四箇去聲

分韻撮要

字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
第二十三科火貨陰去說課又試也第也計也程也
新华字典为您提供《课》字意思读音、组词解释及笔画数,念什么。课,课的意思,课什么意思,课的读音,课的解释,课字的意思,课字什么意思,汉字课的意思,课字念什么,课怎么读,课字拼音,课字组词,课字笔顺,课字五笔,课字部首,课字四角号码,课字仓颉编码,课字电码,课字区位码,课字成语,课字翻译
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年10月19日黄历 2019年10月20日黄历 2019年10月21日黄历 2019年10月22日黄历 2019年10月23日黄历 2019年10月24日黄历 2019年10月25日黄历 2019年11月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图