新华字典911查询
输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询
掌 掌的意思 掌什么意思 掌的读音 掌的解释 掌字的意思 掌字什么意思 汉字掌的意思 掌字念什么 掌怎么读 掌字拼音 掌字组词
掌
拼音zhǎng 注音ㄓㄤˇ

部首手部部外笔画8画总笔画12画12画

五笔IPKRIPKR仓颉FBRQFBRQ郑码KOJMKOJM四角9050290502

结构上下电码22222222区位53385338统一码638C638C

笔顺丨丶ノ丶フ丨フ一ノ一一丨丨丶ノ丶フ丨フ一ノ一一丨

基本解释

基本字义

zhǎng(ㄓㄤˇ)

1、手心,脚心:掌心。手掌。脚掌。鼓掌。易如反掌。

2、911查询·新华字典

2、用巴掌打:掌嘴

3、把握,主持,主管:掌管掌权。掌勺。掌柜

4、鞋底或牲口蹄子底下的东西:鞋掌。马掌儿。

5、911查询·新华字典

5、〔故〕关于历史人物、典章制度等的故事或传说。

6、姓。

UNICODE

掌字UNICODE编码U+638C,10进制: 25484,UTF-32: 0000638C,UTF-8: E6 8E 8C。
掌字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

controlhorseshoepalmshoe solesole

造字法

形声:从手、堂省声

English

palm of hand, sole of foot, paw

手机上查看汉字掌的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 U638C 即可
详细解释

基本词义

zhǎng

〈名〉

(1) 本义:手掌,手心 [palm]

掌,手中也。——《说文》

指其掌。——《论语·八佾》

易于反掌,安于泰山。—— 枚乘《谏吴王书》

(2) 又如:掌上(手掌之上。极言容易);掌上观纹(比喻极其容易,毫不费力);掌文(手掌纹路所呈现的近乎文字的形状)

(3) 脚的底部 [sole]。如:脚掌

(4) 四足动物带爪的脚 [bottom of certain animals' feet]

熊掌,亦我所欲也。——《孟子·告子上》

(5) 脚 [foot]。如:鸭掌

(6) 掌状物 [paw-like object]。如:仙人掌

(7) 钉在马、驴、骡等蹄子底下的蹄铁 [horseshoe]。如:这匹马该钉掌了

(8) 又指钉或缝在鞋底后部的补钉 [shoe sole]。如:鞋掌

(9) 姓

词性变化

zhǎng

〈动〉

(1) 用手掌打 [slap;strike with the palm of the hand]

蹶松析,掌蒺藜。——扬雄《羽猎赋》

(2) 又如:掌嘴

(3) 主管,负责 [be in charge of]

舜使益掌火, 益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。——《孟子·滕文公上》

(4) 又如:掌家(管家);掌土(指掌管工部事务。因古代工部负责土木建造和水利工程等,故称);掌文(掌管文翰);掌计(掌握考核);掌节(掌握节令);掌选(主持选拔举荐);掌礼(主持礼仪);掌灶(主持烹调)

(5) 支撑 [support]

只觉头重身轻,满眼金星乱迸,实实掌不住。——《红楼梦》

(6) 又如:掌不住(支撑不住;忍不住)

(7) 忍住 [endure]

连贾珍也掌不住笑了。——《红楼梦》

常用词组

掌案儿的、掌班掌灯掌舵掌故掌管掌柜掌锅、掌击、掌权掌上明珠掌勺儿掌事掌书记掌握掌心掌印掌灶、掌子,礃子、掌嘴

康熙字典

掌【卯集中】【手部】康熙筆画:12画部外筆画:8画

康熙字典 掌

911查询·新华字典

〔古文〕𤓯《唐韻》諸兩切《集韻》《韻會》《正韻》止兩切,𠀤章上聲。《說文》手中也。《增韻》手心也,謂指本也。《論語》指其掌。《禮·中庸》治國其如示諸掌乎。《註》示讀如寘。《疏》如置物掌中也。

職掌,主也。《書·周官》冢宰掌邦治。《禮·樂記》禮之末節也,故有司掌之。

鞅掌,失容也。《詩·小雅》或王事鞅掌。《箋》鞅,猶荷也。掌,謂捧之也。負荷捧持以趨走。言促遽也。《疏》言事煩,不暇爲容儀也。

姓。晉琅邪掌同,前凉燉煌掌據。

《本》《草》水蛭。一名至掌。《爾雅·釋蟲》蛭蝚,至掌。《正字通》古作𤓯。覆手爲爪,反爪爲𤓯。後譌作仉。孟子母仉氏,今作掌。

说文解字

说文解字

说文解字 掌

掌【卷十二】【手部

手中也。从手尚聲。諸兩切

说文解字注

说文解字注 掌

(掌)手中也。手有面有背。背在外則面在中。故曰手中。左傳云有文在手者、在掌也。釋名云。水泆出所爲澤曰掌。水渟處如手掌中也。詩。或王事鞅掌。傳曰。鞅掌、失容也。箋云。鞅猶何也。掌謂捧之也。玉裁按凡周禮官名掌某者、皆捧持之義。从手。尙聲。諸兩切。十部。

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[客语拼音字汇] zong3 [宝安腔] zong3 [客英字典] zhong3 [台湾四县腔] zong3 [梅县腔] zhong3 [沙头角腔] zong3 [陆丰腔] zhong3 [海陆丰腔] zhong3 [东莞腔] cong3 cang1

◎ 粤语:zoeng2

上古音系

字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
tjaŋʔ

廣韻

字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
諸兩陽開上聲三等開口上三十六養tɕi̯aŋtɕĭaŋtɕiaŋtɕiɑŋtɕɨɐŋtɕiɐŋcɨaŋzhang3cjangxtjank手掌又姓晉有琅耶掌同前涼有燉煌掌據諸兩切三

蒙古字韻

字頭八思巴字八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯音譯
修正
音譯
其他形式
擬音聲調註解
ꡆꡃjangtʂaŋ上聲

中原音韻

字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
江陽開江陽上聲開口呼tʂaŋ

洪武正韻牋

字頭小韻反切韻目韻部聲調
止兩十七養上聲

分韻撮要

字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
第九張掌帳着陰上手掌又主也掌握掌管又鞅掌失容也
新华字典为您提供掌,掌的意思,掌什么意思,掌的读音,掌的解释,掌字的意思,掌字什么意思,汉字掌的意思,掌字念什么,掌怎么读,掌字拼音,掌字组词,掌字笔顺,掌字五笔,掌字部首,掌字四角号码,掌字仓颉编码,掌字电码,掌字区位码,掌字成语,掌字翻译
热门查询 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年1月25日黄历 2019年1月26日黄历 2019年1月27日黄历 2019年1月28日黄历 2019年1月29日黄历 2019年1月30日黄历 2019年1月31日黄历 2019年2月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 数字大写转换 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共19个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图