新华字典911查询
输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询
对 对的意思 对什么意思 对的读音 对的解释 对字的意思 对字什么意思 汉字对的意思 对字念什么 对怎么读 对字拼音 对字组词
对
最常用字 常用字 现通表 繁体: 繁体: 异体字: 𡭊
拼音duì 注音duì 注音ㄉㄨㄟˋ

部首寸部部外笔画2画总笔画5画5画

五笔CFYCFY仓颉EDIEDI郑码XSDSXSDS四角7440074400

结构左右电码14171417区位22522252统一码5BF95BF9

笔顺フ丶一丨丶フ丶一丨丶

基本解释

基本字义

对(對)duì(ㄉㄨㄟˋ)

1、答,答话,回答:对答如流。无言以对。

2、zidian.911cha.com

2、朝着:对酒当歌

3、处于相反方向的:对面

4、跟,和:对他商量一下。

5、zidian.911cha.com

5、互相,彼此相向地:对立对流对接对称chèn)。对峙

6、说明事物的关系:对于。对这事有意见。

7、看待,应付:对待

8、zidian.911cha.com

8、照着样检查:核对。校(jiào )对。

9、投合,适合,使相合:对应yìng )。对劲。

10、正确,正常,表肯定的答语:神色不对。

11、zidian.911cha.com

11、双,成双的:配对。对偶对仗(律诗、骈文等按照字音的平仄和字义做成对偶的语句)。

12、平分,一半:对开

13、搀和(多指液体):对水。

14、zidian.911cha.com

14、量词,双:一对鹦鹉。

UNICODE

对字UNICODE编码U+5BF9,10进制: 23545,UTF-32: 00005BF9,UTF-8: E5 AF B9。
对字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

rightanswerreplymutualoppositeversusvsface to face

相关字词

对于、

造字法

会意:从又、从寸

English

correct, right; facing, opposed

手机上查看汉字对的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 U5BF9 即可
详细解释

基本词义

duì

〈动〉

(1) (会意。从口,从“”( zhuó,即,古“”字,象草木丛生。),从寸。寸,法度也。汉文帝以为责对而伪,言多非诚,故去其口,以从土。本义:应答)

(2) 同本义 [answer;reply]

对,答也。——《广韵》

听言则对。——《诗·大雅·桑柔》

叶公问 孔子于 子路, 子路不对。——《论语·述而》

唐且对曰:“臣未尝闻也。”

王语暴以好乐, 暴未有以对也。——《孟子·梁惠王下》

冠者对。——《仪礼·士冠礼》。注:“应也。”

对曰:“非礼也敢辞。”——《仪礼·曲礼》。注:“答问也。”

操唤 杨修问之, 修以鸡肋之意对。——《三国演义》

(3) 又如:无言以对;对当(对答;安排);对嘴(争辩;争吵);对理(讲理;对证);对番(对证后理曲);对状(受审问时答述案情);对日(回答有关太阳问题的故事)

(4) 两者相对;面对 [face;mutual;face to face]

贼易之,对饮酒,醉。——唐· 柳宗元《童区寄传》

(5) 又如:对食(面对食物;古时宫人相约为夫妇,称为对食);对枰(下棋);对峙(相对峙立);对酒(面对着酒。饮酒);对酌(相对饮酒);对月(向月);对向(应对趋走);对床(两人对床而卧);对棋(相对下棋);对扬(面君奏对)

(6) 相当;相配 [match]

帝作邦作对。——《诗·大雅·皇矣》。注:“配也。”

木大而茎叶格对。——《吕氏春秋·审时》。注:“等也。”

(7) 又如:对头亲(门当户对的亲事);对头(适当的婚配;配偶;冤家;仇敌);对时对景(正符合当时的情景、场合);对合(利息和本钱相等);对越(配称);对坎儿(双方情况正好符合);对治(相匹敌)

(8) 核对,比照着检查 [check;compare;identify]

以两司奏状对勘,以防虚伪。——沈括《梦溪笔谈》

(9) 又如:对读(校对);对笔迹;对数字;对理(对质);对保(出具书面保证后,向保证人核对以证明保证属实的一种手续)

(10) 搀和 [mix;add]。如:这酒是对了水的

(11) 对待,以特定方式待[人或物] [treat;deal with;cope with]

夫一人奋死可以对十。——《韩非子·初见秦》

(12) 又如:他对我不错

(13) 平分成两份 [divide into halves]。如:对股劈;对开;对分

(14) 扬;显扬;指扬威 [spread;make known;display one's power]

以对于天下。——《诗·大雅·皇矣》

对扬以辟之。——《礼记·祭统》

(15) 婚娶 [wed]。如:对亲;对值(男女订为婚姻)

(16) 抵押 [mortgage]

我们围着庄子的这几块地,年终不是有二百多银子的租子吗?就把这个对给他,合他说明白了,按月计利,不论年份,银到归赎。——《儿女英雄传》

(17) 较量,为争夺优势或胜利而激烈斗争 [have a contest]。如:对仗(交战)

(18) 拼,冒生命危险去做 [risk one's life]。如:对副(收拾;杀掉);对命(拼命;偿命)

(19) 朝着 [subtend;betrained on;be directed at]

当窗理云鬓,对镜帖花黄。——《乐府诗集·木兰诗》

对长亭晚,骤雨初歇。——宋· 柳永《雨霖铃》

(20) 又如:斜边对直角;弧对圆心角

(21) 对人无愧,不辜负 [be worthy of;not letting down]。如:对得起,对得住;对不过(对不起);对不住(对不起。对人有愧)

词性变化

duì

〈名〉

(1) 配偶 [spouse]

择对不嫁,至年三十。——《后汉书·逸民传·梁鸿》

(2) 对手,敌对者 [opponent]

而所与对敌,或值人杰。——《三国志·诸葛亮传》

(3) 又如:对儿(对手;对头)

(4) 对策,一种反措施,用以反对、抑制或抵消另一种措施、办法或手段 [countermeasure]。如:对子(办法)

(5) 对子,对偶的词句;又指对联 [antithetical couplet]。如:喜对;五言对;对笔(写对联的一种笔);对儿(对联)

(6) 姓

duì

〈形〉

(1) 意见、判断或程序上正确 [right]。如:他拒绝这一建议很对;你说得对,先生;意见很对;数目不对;猜对了;对,就这么办

(2) 相互;两人在一起 [together]。如:对谈;对饮;对掌(共同掌管);对理(共同审理);对食(共同进餐)

duì

〈量〉

用于按性别、左右、正反等配合的人和物 [couple;pair]。如:他们是天生的一对;一对杯子;一对柜子;一对伙伴

duì

〈介〉

(1) 朝,向——用作虚词,表示动作的对象 [to]。如:对他的父亲谈及此事;对你的牙是凉了点;对耕作的危害;对财产的权利

(2) 对待。用法大致同“对于” [toward]。如:对任何人不怀恶意

常用词组

对岸对案对白对半对杯对本对比对比度对比联想对比色对比温度对簿对不起对不上对不住对策对茬儿对唱对称对称性对称轴对衬对词对刺对答对答如流对待对得起对等对敌对调对顶角对对子对方对付对歌、对工,对工儿、对攻对过对号对号入座对话对换对火对家对讲电话对讲机对焦对角对角线对接对襟对劲儿对酒当歌对局对开对抗对抗赛对空射击对口对口疮对口词对口径对口相声对课对垒对立对立面对联对流对流层对路对门对面对内对牛弹琴对偶对齐对亲对视对手对数对头对头对外关系对位对味儿对胃口对虾对象对消、对心,对心儿、对眼对弈对应对于对仗对照对着干对折对阵对证对症对症下药对质对峙对准对子

康熙字典

對【寅集上】【寸部】康熙筆画:14画部外筆画:11画

康熙字典 对

zidian.911cha.com

《唐韻》都隊切《集韻》《韻會》《正韻》都內切,𠀤音碓。《說文》應無方也。本作𡭊。《爾雅·釋言》對,遂也。《疏》遂者,因事之辭。《廣韻》答也。《增韻》揚也。《詩·大雅》以對于天下。《註》答天下仰望之心也。《書·說命》敢對揚天子之休命。

《禮·曲禮》侍坐於先生,先生問焉,終,則對。《又》君子問更端,則起而對。《註》離席對也。

次對,轉對。《王球貽謀錄》唐百官入閤,有待制次對官。後唐天成中,廢待制次對官,五日一次,內殿百官轉對。

當也,配也。《詩·大雅》帝作邦作對。《註》言擇其可當此國者而君之也。

對簿。《史記·李將軍傳》廣年六十餘矣,終不能復對刀筆之吏。

敵也。《吳陸遜曰》劉備今在境界,此疆對也。

凡物𠀤峙曰對。《杜甫·萬丈潭詩》山危一徑盡,岸絕兩壁對。

说文解字

说文解字

说文解字 对

對【卷三】【丵部

譍無方也。从丵从口从寸。對,對或从士。漢文帝以爲責對而爲言,多非誠對,故去其口以从士也。都隊切文四,重二

音韵方言

方言集汇

◎ 粤语:deoi3

上古音系

字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
tuːbs

廣韻

字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
都隊去聲一等合口去十八隊tuɑ̆ituɒituᴀituɒituʌituoitwəjdui4tuaihtuoy荅也當也配也楊也應也古作𡭊漢文責𡭊而面言多謂非誠𡭊故去其口以從土也都隊切六

蒙古字韻

字頭八思巴字八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯音譯
修正
音譯
其他形式
擬音聲調註解
ꡊꡟꡠduetuɛ̆去聲

中原音韻

字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
齊微合齊微去聲合口呼tui

洪武正韻牋

字頭小韻反切韻目韻部聲調
都内七隊去聲
當沒二質入聲

分韻撮要

字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
第二十八魁賄誨陰去同上(答也應也當也配也)
新华字典为您提供《对》字意思读音、组词解释及笔画数,念什么。对,对的意思,对什么意思,对的读音,对的解释,对字的意思,对字什么意思,汉字对的意思,对字念什么,对怎么读,对字拼音,对字组词,对字笔顺,对字五笔,对字部首,对字四角号码,对字仓颉编码,对字电码,对字区位码,对字成语,对字翻译
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年9月22日黄历 2019年9月23日黄历 2019年9月24日黄历 2019年9月25日黄历 2019年9月26日黄历 2019年9月27日黄历 2019年9月28日黄历 2019年10月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 企业查询 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共20个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图